ସମ୍ବାଦ

 • ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲରେ ନିର୍ମିତ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା |

  ପିପି ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର PS ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର EPS ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ (ପିପି) ପଲିଥିନ (PS) ଫୋମ୍ ହୋଇଥିବା ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ (ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ) ତାପଜ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ, PP ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ହୋଇପାରେ, ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: -30 ℃ -140 ℃ ନିମ୍ନ h ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିକାଶ ଧାରା |

  1. ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଲୋକପ୍ରିୟତା |ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବ attention ୁଥିବା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ମାନର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍ପୋସେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟୀରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ |
  ଅଧିକ ପଢ
 • ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପାତ୍ର ଶିଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ସ୍ଥିତି |

  ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବାକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ବାସନ ଯାହାକି ରଜନୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗରମ ତରଳିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ |କଞ୍ଚାମାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବାକ୍ସଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ P ପିପି (ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ) ଫାଷ୍ଟଫୁଡରେ ବିଭକ୍ତ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ନୂତନ ନୀତି “ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ଦ୍ୱ ual ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ” ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ |

  ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି “ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ଦ୍ୱ ual ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ” ନୀତି କିଛି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ କେତେକ ଶିଳ୍ପରେ ଅର୍ଡର ବିତରଣରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ପଡିବ |ଏଥିସହ ଚୀନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପାତ୍ର ଶିଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ସ୍ଥିତି |

  ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବାକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ବାସନ ଯାହାକି ରଜନୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗରମ ତରଳିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ |କଞ୍ଚାମାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବାକ୍ସଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ P ପିପି (ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ) ଫାଷ୍ଟଫୁଡରେ ବିଭକ୍ତ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିକାଶ ଧାରା |

  1. ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଲୋକପ୍ରିୟତା |ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବ attention ୁଥିବା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ମାନର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍ପୋସେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟୀରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ |
  ଅଧିକ ପଢ
12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2