• Excellent quality

2017 ରେ ତିଆନ୍ଜିନ୍ ୟିଲିମି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ କୋ। । କମ୍ପାନୀ ତିଆନ୍ଜିନ୍ ଜିଙ୍ଗହାଇ ଅର୍ଥନ Development ତିକ ବିକାଶ ଜୋନ୍, ତିଆନ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସମୁଦ୍ର ମାଲ ପରିବହନ, ରାଜପଥ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧାଜନକ ସାମଗ୍ରୀ |